reklamacio-visszaru
Reklamáció / Visszáru

Mit kell tennem, ha problémám van a termékkel?

 
step01

1. Vegye fel a kapcsolatot velünk!

Visszaküldés előtt minden esetben vegye fel velünk a kapcsolatot telefonon a +36 1/611-7115-es telefonszámon vagy az ugyfelszolgalat@powerbelt.hu email címen!

step02

2.Töltse ki az adatlapot hiánytalanul!

Mindennemű csere/visszavétel feltétele az alábbi linken letölthető a Termékvisszaküldési adatlap kitöltése. Ennek hiányában a termékvisszaküldési kérelmét nem áll módunkban befogadni.

Adatlap letöltése
step03

3. Juttassa el hozzánk a csomagot!

A gondosan becsomagolt terméket az eredeti csomagolásával együtt, juttassa vissza hozzánk személyesen, postai úton vagy valamelyik futárszolgálat segítségével. A csomag minősége feleljen meg a futár cég feltételeinek, hogy a termékben ne essen kár a szállítás során.
A visszaszállítás költsége a vevőt terheli!

Címünk:

HAJTÁSTECHNIKA, GÉPÉPÍTŐ ELEMEK, AUTOMATIZÁLÁSI TERMÉKEK

1194 Budapest, Hofherr Albert u. 38/B

TÖMLŐK ÉS SZERELVÉNYEIK, Tömítéstechnika, GUMILEMEZEK

2360 Gyál, Bartók Béla u. 111.

reklamacio-visszaru-img01
A visszaküldött termékre vonatkozó általános szabályok
calendar

30-45
munkanap

Ha...
Minőségi reklamációm van

Elbírálási ideje 30-45 munkanap is lehet (gyártói egyeztetések, termékvisszaküldés miatt).

A valóságnak megfelelően töltse ki az üzemeltetési adatokat. Ez alapján tudjuk megfelelően elbírálni a reklamációt.


calendar

8
munkanap

Ha...
Visszáru kezelésem van

Elbírálási ideje 8 munkanap.

Azokat a termékeket, amelyek megnevezését a megrendelés visszaigazoláson / számlán / szállítólevélen * -karakterrel láttuk el, semmilyen formában nem tudjuk visszavásárolni! Ide tartoznak például a megmunkált vagy vágott termékek, illetve azok, amelyek egyedileg, vevői rendelésre kerültek beszerzésre.

Csomagban visszaküldött visszáru esetén az eredeti csomagolást is mellékelje sértetlenül, illetve ügyeljen arra, hogy a csomag, amiben visszaküldi a terméket, az a csomagküldő szolgáltató feltételeinek megfeleljen! Az ebből származó károkért felelőséget nem vállalunk!

További általános információ az ÁSZF-ben érhető le.

A visszavétel feltétele a termék eredeti, sértetlen állapota és a Termékvisszaküldési adatlap kitöltése.

Visszáru

Cég esetén

Minden olyan tételt, amely megnevezésének a végén a * -karakter nem szerepel, a teljesítés dátumától számított:

  • 5 munkanapon belül az eladási áron visszavásároljuk.
  • 5 munkanapon túl, de 30 munkanapon belül az eladási ár 70%-án tudjuk a termékeket visszavásárolni!
  • 30 munkanapon túl nem áll módunkban a termékek visszavétele!

Visszáru

Magánszemély esetén

Magánszemélyként történő vásárlás esetén a visszáru kezelés módja a mindenkor hatályos magyarországi törvényi előírások szerint alakul.

Minden olyan tételt, amely megnevezésének a végén a * -karakter nem szerepel, a teljesítés dátumától számított 14 munkanapon belül az eladási áron visszavesszük.

A visszáru magánszemélyek elállási joga, azaz a termék visszaküldésének lehetősége csak a webáruházon keresztül leadott termékekre vonatkozik!

270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelet
az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet, valamint az egyes javító-karbantartó szolgáltatásokra vonatkozó kötelező jótállásról szóló 249/2004. (VIII. 27.) Korm. rendelet módosításáról


A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény 66. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.
E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.”
(2) Az R. 2. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
(4) A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.”

2. § (1) Az R. 3. § (3) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A jótállási jegyen fel kell tüntetni:)
„g) a vállalkozás bélyegzőlenyomatát és a kiállítás során a képviseletében eljáró személy aláírását, elektronikus dokumentumon való átadás esetén az elektronikus aláírást.”
(2) Az R. 3. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A vállalkozás az e rendelet előírásainak megfelelő jótállási jegyet elektronikus úton is átadhatja a fogyasztó részére. A fogyasztó részére elektronikusan átadott számla jótállási jegyként akkor fogadható el, ha tartalma megfelel e rendelet jótállási jegyre vonatkozó előírásainak is. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton való átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembe helyezését követő napon köteles. Ha a vállalkozás a jótállási jegyet elektronikus dokumentumként nem közvetlen megküldéssel adja át, hanem letöltést biztosító elérési cím formájában bocsátja azt a fogyasztó rendelkezésére, akkor az elektronikus jótállási jegy letölthetőségét a jótállási idő végéig nem szüntetheti meg, a letöltési cím elérhetőségét biztosítania kell. A vállalkozás a jótállási jegy elektronikus úton történő átadására legkésőbb a termék átadását vagy üzembehelyezését követő napon köteles.
(6) Vita esetén az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítését a vállalkozás köteles bizonyítani.”

3. § Az R. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A jótállásból eredő jogok - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a jótállási jeggyel érvényesíthetőek, amelynek nem tehető feltételévé a fogyasztási cikk felbontott csomagolásának a fogyasztó általi visszaszolgáltatása.”

4. § (1) Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét választása szerint a vállalkozás székhelyén, bármely telephelyén, fióktelepén és a vállalkozás által a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál közvetlenül is érvényesítheti.”
(2) Az R. 5. §-a a következő (5)-(8) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk első alkalommal történő javítása során a vállalkozás részéről megállapítást nyer, hogy a fogyasztási cikk nem javítható, a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(6) Ha az e rendeletben meghatározott jótállási időtartam alatt a fogyasztási cikk három alkalommal történő kijavítást követően ismét meghibásodik - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában -, valamint ha a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:159. § (2) bekezdés b) pontja alapján a fogyasztó nem igényli a vételár arányos leszállítását, és a fogyasztó nem kívánja a fogyasztási cikket a vállalkozás költségére kijavítani vagy mással kijavíttatni, a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk kicserélésére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(7) Ha a fogyasztási cikk kijavításra a kijavítási igény vállalkozás részére való közlésétől számított harmincadik napig nem kerül sor, - a fogyasztó eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozás köteles a fogyasztási cikket a harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül kicserélni. Ha a fogyasztási cikk cseréjére nincs lehetőség, a vállalkozás köteles a fogyasztó által bemutatott, a fogyasztási cikk ellenértékének megfizetését igazoló bizonylaton - az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlán vagy nyugtán - feltüntetett vételárat a harmincnapos kijavítási határidő eredménytelen elteltét követő nyolc napon belül a fogyasztó részére visszatéríteni.
(8) Az (5)-(7) bekezdés előírásai az 1. melléklet 8. pontjában felsorolt fogyasztási cikkek közül az elektromos kerékpárra, elektromos rollerre, quadra, motorkerékpárra, segédmotoros kerékpárra, személygépkocsira, lakóautóra, lakókocsira, utánfutós lakókocsira, utánfutóra, valamint a 9. pontban meghatározott motoros vízi járműre nem vonatkoznak.”

5. § Az R. 7/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2-7. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság jár el a fogyasztóvédelemről szóló törvényben meghatározott szabályok szerint.”

6. § Az R. Melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

7. § *

2. *
8. § *

3. Záró rendelkezések

9. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1-6. §, valamint az 1. melléklet 2021. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 270/2020. (VI. 12.) Korm. rendelethez
Az R. Melléklete a következő 30-37. ponttal egészül ki:
„30. nyílászárók 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen ablak, kül- és beltéri ajtó, garázsajtó;
31. árnyékolástechnikai eszközök 10 000 Ft eladási ár felett, így különösen kézi vagy motoros meghajtású redőny, reluxa, napellenző, szalagfüggöny;
32. kaputelefon, riasztóberendezés, kamerás megfigyelőrendszer 10 000 Ft eladási ár felett;
33. garázskapu és egyéb kapu meghajtás, vezérlés 10 000 Ft eladási ár felett;
34. zuhanykabin, kád, csaptelep 10 000 Ft eladási ár felett;
35. napkollektor, napelemrendszerek 10 000 Ft eladási ár felett;
36. játék hoverboard, játék elektromos roller, játék drón 10 000 Ft eladási ár felett;
37. külön jogszabályban nyílt kategóriába sorolt drónok 10 000 Ft eladási ár felett.”Forrás: net.jogtar.hu